تعیین رشته

تعیین رشته

به نام خدا                                       

پژوهشگر :(نیلوفر صادقی )                                                                                   


ازآنجاکه رشته تحصیلی دانش آموزوعلاقه شخصی ودرونی اوبه آن رشته درسی،یکی ازدلایل عمده موفقیت تحصیلی وشغلی اوست،توجه به نکات زیرضروری است:


1-لازم است فرزندشمادرانتخاب این رشته کاملا آزادباشدوشخصا تصمیم بگیرد،زیرااگربراساس علاقه درونی اش نباشدوصرفابه خاطررضایت والدین ویا دیگران تصمیم بگیرد،ادامه موفقیت آمیزاین مسیربرایش آسان نخواهدبود.

2-برای انتخاب درست تر،فرزندشمابه اطلاعات واقعی وهمه جانبه ای درمورددرسهای دوره دبیرستان ودانشگاه دررشته موردنظروهمچنین شغل های مربوط به آن رشته درسی یعنی بازارکارپس ازفارغ التحصیل شدن،نیازمنداست.

3-درموردشغل مناسب ودلخواه،لازم است درباره ی فضاومحیط آن شغل،میزان درآمدواهمیت اجتماعی آن وهمچنین نوع فعالیت های مربوط به آن شغل،اطلاعات دقیق و واقعی داشته باشد.

4-نکته مهم درانتخاب رشته درسی دبیرستان ودانشگاه،علاقه ومیزان پیشرفت درسی وانگیزه خودجوش او به درسهای اصلی آن رشته تحصیلی است،یعنی فرزندشما ازخواندن ومطالعه آنها شخصا لذت ببردو احساس تسلط برآن درس رادرخوداحساس کند.

5-بسیاراتفاق افتاده است که دانش آموزان فعال وبااستعدادبه خاطراینکه رشته تحصیلی مناسبی رادردبیرستان ودانشگاه انتخاب نکرده بودند،بااینکه این دوره ها را با موفقیت گذرانده بودند،دربزرگسالی ناچارشدند بزورو یا نارضایتی این شغل راداشته باشند و یا آن را رهاکرده وبه دنبال شغل دلخواه خودبروند.

6-رشته تحصیلی وشغلی که دلخواه ومطلوب نباشدوبا انگیزه ها و نیازهای درونی فردسازگاری نداشته باشد،بسیاری ازلذت هاوموفقیت ها رادرنظرفردبی اعتبارمیکند .چون انرژی روانی اش هدر میدهد.

7-نقش بسیارمهم والدین خوب ومهربانی مثل شما،ایجادفضایی برای تصمیم گیری شخصی فرزندتان است .بادادن اطلاعات فراوان و واقعی وهمچنین ایجادروحیه عالی و اعتمادبه نفس قوی دراو،این توانایی رادراو پدیدمی آوریدکه خودش تصمیم بگیرد هرچندکه کارآسانی نخواهدبود.

8-درصورتی که فرزندتان هنوزتوانایی تصمیم گیری را پیدانکرده است،به جای اوتصمیم نگیریدوشرایط لازم برای افزایش اعتمادبه نفس وکسب اطلاعات لازم رافراهم کنیدتا قدرت تصمیم گیری شخصی پیدا کند.

9-والدین میتوانندنظرشخصی خودرابادلایل روشن و واقعی به صورت یک پیشنهادمطرح نمایندو در پذیرش این نظرازطرف فرزند اصرارنورزند،چون درادامه مسیردشواری های زیادی پدیدخواهدآمد.

10-اگرفرزندشمامثلا به رشته علوم انسانی ویاتجربی علاقمندشده است،دلایل این علاقمندی راکاملابررسی کنیدوبایک مشاورمتخصص مشورت نمایید،فرزندشمامیتواند «پس ازمشاوره های لازم »تاسال سوم دررشته ریاضی «درصورت علاقه واحساس موفقیت »تحصیل کندودوره پیش دانشگاهی رادررشته موردنظربه پایان برساند.

11-نکته بسیار  مهم  دیگر این است  که برای  موفقیت  در تحصیل و  آشکار  شدن استعداد  واقعی فرزندتان ، داشتن دید مثبت و علاقه ی درونی نسبت به مدرسه ای که در آن درس می خواند ، ضروری و لازم است ، زیرا یک دید منفی ذهن را به درگیری های بیهوده می کشاند و انرژی روانی را  هدر  می  دهد  و  دید  مثبت  انرژی  زاست  و  توانایی  مقاومت  در  مشکلات  را  افزایش  می  دهد  و تولید انگیزه می کند.

12-اگر فرزند شما نسبت به مدرسه دید مثبت ندارد،قبل از ثبت نام مجدد دلایل آن راکاملا برسی بفرمائید تا امکان تحصیل یا علاقه و نگاه مثبت فراهم شود.«هر مجموعه ای به نظر فرزند شما ممکن است دارای نقاط مثبت و منفی گوناگونی باشدواین کاملا طبیعی است که فرزند نوجوان شما از برخی از وقایع و پدیده ها رضایت نداشته باشد  ،اما دید کلی او نسبت به این مجموعه خاص باید مثبت بشود تا بتواند موفق تر عمل کند .

13-دانش آموزی که در یک مدرسه خاطرات ناراحت کننده و منفی را پشت سر گذاشته و احساس موفقیت نداشته است ،برای موفقیت بعدی خود یا باید مدرسه اش را تغییر دهد و یا دید و نگاه منفی اش را به نگاه مثبت تبدیل کند تا بتواند هم گذشته و هم به موفقیت جدید دست بیابد .

14- برای رسیدن به یک نگاه مثبت می بایست دلایل و عوامل یک نگاه منفی ، کامل و دقیق ارزیابی شود تا امکان یافتن راه حل های جدید برای جبران فراهم شود .

15- مهم ترین مسئله در سلامت روان و موفقیت این است که فرزند شما در طول سال تحصیلی احساس موفقیت و پیشرفت داشته باشد و در میان هم کلاسی های خود بتواند ابراز وجود نماید. بنابر این والدین آینده نگر و واقع نگری چون شما، اصل را بر سلامت روان و شادابی و احساس موفقیت فرزند خود می گذارند.نوشته شده توسط نیلوفر صادقی
تاریخ 08/07/1400